Juridisch

Algemeen

 
Gelieve de onderstaande algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, verbindt u zich ertoe om, in eigen naam of in de hoedanigheid van vertegenwoordiger, agent of werknemer van de juridische entiteit die u vertegenwoordigt, de onderstaande algemene voorwaarden na te leven. Deze algemene voorwaarden zijn voor wijziging vatbaar. Indien u zich niet akkoord kunt verklaren met deze algemene voorwaarden, consulteer deze Website dan niet of gebruik deze Website of de inhoud ervan niet.
 

1. Definitie en algemene toegangsvoorwaarden

Onder de benaming 'Website' wordt deze Website verstaan zoals hij door Euler Hermes Nederland wordt gepubliceerd, evenals alle informatie en al het materiaal dat erin vervat is. Voor bepaalde onderdelen of bladzijden van de Website gelden specifieke en/of bijkomende algemene voorwaarden, die een aanvulling vormen op de onderhavige Algemene Voorwaarden. Bij betwisting zijn de specifieke en/of aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot de onderdelen of bladzijden in kwestie doorslaggevend ten opzichte van deze Algemene Voorwaarden.
 
De inhoud van de Website kan op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Behalve indien dit uitdrukkelijk vermeld wordt, maakt de informatie opgenomen in deze Website geen verzekeringsvoorstel uit. Diegenen die deze Website bezoeken of gebruiken, moeten zich ervan vergewissen dat de wetgeving van hun eigen land hen het recht geeft om toegang te krijgen tot de informatie, zoniet mogen ze de website niet bezoeken en/of gebruiken.
 

2. De uitgever

De uitgever van de Website is:
Euler Hermes Nederland
Pettelaarpark 20
5216 PD Den Bosch
Telefoonnummer: +31 73 688 9999
E-mailadres: info@eulerhermes.nl
 

3. Inhoud van de Website en Materiaal

De informatie en het materiaal vervat in deze Website is van louter informatieve aard en vormt in geen geval een voorstel met betrekking tot een verzekeringsproduct of -dienst. Dat is echter wel het geval voor het verkoopofferte of de aanvraag tot aankoopofferte betreffende een verzekering dat expliciet wordt gedaan door middel van een prospectus die op deze Website wordt gepubliceerd. Een offerte kan slechts gedaan en in aanmerking genomen worden indien het wettelijk en toegelaten is door het toepasselijke recht. De offerte is enkel geldig in de uitdrukkelijk vermelde landen of rechtsgebieden, en geldt niet voor diegenen die de Website in een ander land of rechtsgebied binnengaan, bezoeken of gebruiken.
 
De informatie en het materiaal vervat in deze Website zijn niet bedoeld om advies te verstrekken, met inbegrip van, maar niet uitsluitend beperkt tot, financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.
 
In de mate van het mogelijke zal Euler Hermes Nederland de informatie en het materiaal vervat in deze Website regelmatig verifiëren en bijwerken en de geloofwaardigheid en deugdelijkheid van haar bronnen evalueren. De informatie en het materiaal dat via deze Website wordt verstrekt, is derhalve voor wijziging vatbaar.
 

4. Intellectueel eigendomsrecht

De informatie en het materiaal vervat in deze website is beschermd door het intellectueel eigendomsrecht dat Euler Hermes Nederland geniet of waarop zij zich beroept. Die informatie en dat materiaal mag uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik geraadpleegd en afgedrukt worden, op voorwaarde dat u geen enkel intellectueel eigendomsrecht of andere kennisgeving schrapt die erin vervat is. U verbindt zich ertoe die informatie of dat materiaal zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Euler Hermes Nederland onder geen enkele vorm en op geen enkele wijze over te dragen, te kopiëren of te verkopen. Zie ook punt 7 (Toepasselijk recht en Rechtspraak) van deze Algemene Voorwaarden.
 
Elke link die met deze site tot stand wordt gebracht, onder meer via hypertekst, moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande overeenkomst met de uitgever van deze site.
 

5. Vertrouwelijkheidsclausule

Elke informatie of elk materiaal dat via deze Website naar Euler Hermes Nederland wordt doorgestuurd, zal in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen worden verwerkt.
 

6. Toepasselijk recht en Rechtspraak

Uw toegang tot, bezoek aan of gebruik van de Website evenals de onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die eruit voortvloeien, onverminderd het recht dat Euler Hermes Nederland zich voorbehoudt om een andere rechtbank aan te duiden die bevoegd is om dergelijke geschillen in overeenstemming met het toepasselijke recht te regelen.
 

7. Autonomie en Wijzigingen

Ingeval sommige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onuitvoerbaar beschouwd worden, blijven de overige bepalingen ongewijzigd en wordt de onuitvoerbare bepaling vervangen door een uitvoerbare bepaling die de onderliggende strekking van de onuitvoerbare bepaling het best weergeeft. Deze overeenkomst wordt ondergeschikt aan alle andere overeenkomsten die u met Euler Hermes Nederland hebt gesloten of in de toekomst zult sluiten.
 
Euler Hermes Nederland heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op ieder moment met onmiddellijke inwerkingtreding en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Privacy Statement


Euler Hermes vewerkt uw gegevens
Dit doen wij bij het aanvragen,  wijzigen, uitvoeren of beheren van een verzekering of (financiële) dienst (zoals een garantie of incasso). Euler Hermes verwerkt uw persoonsgegevens om een aantal redenen:

  • Voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of (financiële) dienst en het beheren van de daaruit voorvloeiende relaties. 
  • Om u adequaat van informatie te kunnen voorzien.
  • Voor het verzamelen en beoordelen van informatie over de identiteit en kredietwaardigheid van cliënten en diens relaties.
  • Voor marketingactiviteiten, gericht op vergroting van het klantenbestand. 
  • Om fraude te voorkomen en te bestrijden en om de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen. 
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Euler Hermes behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig
We doen dit volgens de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. U kunt de gedragscode lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl. U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-3338500). Euler Hermes heeft van de verwerking melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt deze melding inzien op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wanneer Euler Hermes bijzondere persoonsgegevens verwerkt, dan doen wij dit uiterst zorgvuldig en alleen voor de doeleinden genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Verwerkt Euler Hermes strafrechtelijke gegevens? Dan houdt Euler Hermes zich aan het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Euler Hermes kan persoonsgegevens over criminele activiteiten, zoals fraude, uitwisselen met andere financiële instellingen en opsporingsdiensten. 


Soms  wisselen wij gegevens uit
Wij delen uw gegevens ten behoeve van onze dienstverlening dan met derden waarmee wij samenwerken of aan wie wij verbonden zijn. Met deze derden maken wij in bewerkingsovereenkomsten afspraken over het gebruik van uw gegevens, zodat uw rechten worden gewaarborgd. 


Euler Hermes beveiligt uw gegevens
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website(s) van Euler Hermes te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Zo hebben alle medewerkers die persoonsgegevens gebruiken een geheimhoudingsplicht. Als u de website(s) van Euler Hermes bezoekt, dan kunnen bezoekersgegevens door Euler Hermes worden verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen. 


Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden (cookies) naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van onze onderlinge communicatie. Sommige cookies zijn noodzakelijk zodat u gebruik kunt maken van functionaliteiten van de website. Door middel van andere cookies wordt informatie over uw websitegebruik bijgehouden. Euler Hermes kan de gebruiksvriendelijkheid bevorderen door deze gegevens te analyseren. Het gebruik van cookies is veilig. Euler Hermes kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies herleiden. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor commerciële acties.  


Wilt u uw gegevens inzien, verbeteren of laten verwijderen?
Dat kan. Neem dan contact op met onze Legal & Compliance Officer (Postbus 710571, 5201 CZ 's-Hertogenbosch). U kunt ook contact opnemen met onze afdeling Customer Advice and Solutions via 0800 38 53 765 of CAS@eulerhermes.com.


Het kan zijn dat ons privacybeleid wijzigt
U kunt de meest recente versie van deze privacyverklaring vinden op deze pagina. Bekijk de privacyverklaring op deze pagina daarom regelmatig. Stelt u geen prijs op toezending van informatie over onze producten? Dan kunt u dit aan ons doorgeven via de afdeling Customer Advice and Solutions via 0800 38 53 765 of CAS@eulerhermes.com.

COPYRIGHT 
Euler Hermes 2016. All rights reserved.
 
​​​​​