Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Debiteurenrisico onder controle

Telkens wanneer je een factuur stuurt, loop je het risico niet betaald te worden. Dit noemen we ook wel debiteurenrisico. Effectief debiteurenrisico management is essentieel voor het succes van je bedrijf. Lees hierover in dit artikel of check gratis 3 klanten op hun debiteurenrisico.

Wat is debiteurenrisico?

Je hebt netjes op tijd jouw goederen of diensten geleverd. Als je daarna de factuur stuurt loop je het risico dat jouw klant niet op tijd of helemaal niet betaalt. Dat noemen we debiteurenrisico. Het debiteurenrisico kan jouw cashflow verstoren en nadelige gevolgen hebben voor jouw winst.

Het leveren op krediet, en dus het nemen van debiteurenrisico, is niet per definitie verkeerd. Door dit te doen moedig je een klant namelijk aan om meer geld te besteden bij jouw bedrijf en kun je je onderscheiden van concurrenten die niet op krediet leveren. Je moet er wel voor zorgen dat je alleen op krediet levert nadat je de kredietwaardigheid van een potentiële klant goed hebt getoetst. Op die manier beperk je jouw debiteurenrisico's.

Bedrijven die relatief nieuw zijn, bedrijven die geen kredietgeschiedenis hebben, en bedrijven met een lage kredietwaardigheid worden beschouwd als een hoog risico. Daarnaast zijn er ook sectoren die een verhoogd risico op financiële tekortkoming met zich meebrengen. Bekijk ook eens onze pagina over sectorrisico  voor up-to-date analyses van de handels- en betaalrisico’s per sector.

Welke soorten debiteurenrisico’s zijn er?

Er zijn drie categorieën debiteurenrisico’s:

  1. Kredietverzuimrisico - de kans dat een klant je factuur niet betaalt. Telkens wanneer je goederen of diensten levert en later factureert, neem je een kredietverzuimrisico.
  2. Concentratierisico - het verstrekken van een hoog krediet aan één grote klant of een selecte groep klanten die een belangrijk deel van je omzet vertegenwoordigt. Een hoog concentratierisico stelt je bloot aan potentiële schade die je cashflow ernstig kan ondermijnen.
  3. Landenrisico - het risico waaraan je bedrijf zich blootstelt wanneer je internationaal zakendoet. Landspecifieke debiteurenrisico’s worden beïnvloed door schommelingen in wisselkoersen, economische of politieke instabiliteit, de kans op handelssancties of embargo’s, of andere kwesties. Al deze factoren kunnen negatieve gevolgen hebben voor de zakelijke omgeving en cashflow binnen en buiten het land waar je zakendoet.

Om je bedrijf te beschermen tegen niet-tijdige betalingen is debiteurenrisico management essentieel. Het is het uitvoerbare plan dat je gebruikt. Het helpt bij het veiligstellen van je cashflow en verbetert de prestaties van je bedrijf. Hoe debiteurenrisico management het beste kan worden vormgegeven, verschilt van bedrijf tot bedrijf. Experts zijn het erover eens dat de volgende algemene best practices voor elk bedrijf een goede leidraad vormen bij het beheren van debiteurenrisico’s. Samenvattend gaat het hierbij om:

  1. Het identificeren van debiteurenrisico’s
  2. Het evalueren van de mogelijke schade die dit kan veroorzaken
  3. Opstellen van een plan om  jouw debiteurenrisico structureel te monitoren
  4. Het strategisch afdekken van de risico’s van kredietverlening.

We behandelen deze 4 onderwerpen hieronder verder.

Debiteurenrisico identificeren

Je kunt het debiteurenrisico van een potentiële nieuwe klant bepalen door informatie over het bedrijf in te winnen bij de Kamer van Koophandel en handelsinformatiebureaus, en via bank- en handelsgegevens en het jaarverslag. Deze informatie kan je inzicht verschaffen in de kredietwaardigheid van de potentiële klant. Op deze manier kan je bepalen of het verstandig is om op krediet te leveren aan deze klant en, zo ja, onder welke voorwaarden.

Hierbij kunnen wij je helpen. Wij bieden sector- en landenrisicorapporten, die je kunt raadplegen wanneer je moet bepalen of je wel of niet op krediet gaat leveren. Als je klant bent bij ons, geven wij je via een 'grade' inzicht in het risicoprofiel van jouw klant.

Debiteurenrisico analyseren

Als je overweegt om krediet te verlenen aan een klant, is het belangrijk om twee dingen te analyseren:

  • de kredietwaardigheid van de klant
  • de potentiële impact op je cashflow voor het geval de klant niet betaalt.

Met een kredietscore van een organisatie op zak maak je een zorgvuldige afweging om wel of niet met bepaalde partijen in zee te gaan. Met andere woorden: Voldoet de financiële situatie van jouw klant aan het gewenste niveau? Kan deze afnemer nu en in de toekomst aan zijn financiële verplichtingen voldoen? Welke betaalafspraken maak je met deze klant? Cruciale besluiten om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf winstgevend is en blijft!

Een proactief plan opstellen

Voor gedegen debiteurenrisico management is een plan nodig dat je helpt bij het evalueren en verlenen van krediet aan alle klanten. Eerst bepaal je de kredietvoorwaarden – de hoogte van het te verlenen krediet en de looptijd. Bespreek deze voorwaarden met nieuwe klanten voordat je overgaat tot kredietverlening. Vervolgens neem je eens per maand of kwartaal je vorderingen door zodat je goed overzicht houdt van je risico’s.

Wij kunnen je helpen bij het lastige besluitvormingsproces rond het verlenen van krediet met een risico, bijvoorbeeld door het bieden van een kredietverzekering ter bescherming van hoog volume/lage marge-accounts. Met onze kredietverzekering op zak helpen wij je bij het maken van strategische beslissingen over binnen- en buitenlandse klanten met een verhoogd risico, zodat jouw financiële positie niet in gevaar komt.
 

Het is lastig te voorspellen in hoeverre schade als gevolg van non-betaling door klanten kan worden voorkomen. Het beoordelen van het debiteurenrisico van een klant voordat je de kredietvoorwaarden aan hem overlegt, is een goede manier om dat risico te beperken. Maar omdat de zakelijke omgeving erg veranderlijk is, kan dit een lastige opgave zijn. Zonder een goed risicomanagementplan kan je bedrijf te maken krijgen met cashflow- en inkomstenproblemen die je dagelijkse bedrijfsvoering negatief beïnvloeden.

Door je handelsvorderingen te verzekeren via een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling, zelfs als een van je klanten failliet gaat of niet in staat is te betalen. Bijkomend voordeel bij het afsluiten van een kredietverzekering is dat je ook de nodige ondersteuning krijgt om goed geïnformeerde beslissingen te nemen over het al dan niet verlenen van krediet aan nieuwe klanten of het verhogen van krediet aan bestaande klanten.

Kies voor meer zekerheid om jouw debiteurenrisico af te dekken

Je bent het liefst bezig met ondernemen. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen  zorgen wij voor meer zekerheid in jouw debiteurenbeheer. Dan heb je geen twijfel meer of je die grote opdracht wel aan moet nemen. En lig je niet wakker omdat je twijfelt of een grote factuur wel betaald wordt. Een kredietverzekering zorgt ervoor de je jouw debiteurenrisico's beperkt. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten  jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij aan jou de schade.